ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/1

นางสาวอธิวดี วรรณารักษ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/2

นายศักดิ์สุวรรณ อนุเคราะห์

นางสาวรุ่งฤดี สเตสี
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/3

นางรสา ทรัพย์เจริญไวทย์

นางสาวอริศรา จตุราศรีบริสุทธิ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/4

นางเยาวเรศ เสมอหัตถ์

นายนำชัย ราตรีโชติ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/5

นางนุสรา หมุดเพ็ชร์

นางสาวสุธาสินี ทรัพย์พืช
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/6

นางสาวณัฐญาดา เอกกุล

นางสาวชนิกรรณดา กิจนพศรี
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/7

นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้ว

นายชาญวิทย์ นราภิรมย์ขวัญ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/8

นางสาวทิพยรัตน์ กิจเฉลา

นางสาวขวัญฤทัย ฮ่องลึก
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/9

ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต ทับพันธ์

นางสาวนัฎฐิกา สุโน