ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/1

นางนันทา กนกอุดม
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/2

ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต สุภาพ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/3

นางรจนา เจริญมงคลศิริ

นางสาวนงนุช กำแพงจันทร์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/4

นางสาวสุพัณณา เมืองอยู่

นายวิฑูรย์ เจริญศิริ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/5

นายจักรกฤษณ์ สาริกา

นางสาวจิราพร สุขโชค
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/6

นางศันสนีย์ บุญนิยม

นางสาววัลลี สายด้วง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/7

นางสาวจันทรา เสวิสิทธิ์

นางสาวปนัดดา โพธิ์เงิน
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/8

นายชัชพล ศิริกุล

นางสาวพรหมฐนพร สาครสุขกิจ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/9

นางสาวศรสวรรค์ บุญเพ็ญ