ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/1

นายวุฒิชัย ใหญ่ยอด

นางสาวกัลย์วิสาข์ ธาราวร
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/2

นายหัสดินทร์ เวชการ

นางสาวเกสวดี วรรณธนะ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/3

นางสาววรรณนภา จำเนียรพืช

นางสาวนิภาวรรณ ปรีเปรม
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/4

นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญ

นางสาวเพชรลดา ฉัตรเฉลิมกิจ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/5

นางสาวสุดารัตน์ ประสารทรัพย์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/6

นางสาวปนิศา รุ่งเรือง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุรักษ์ รุ่งเรือง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/7

นางสาวปวันรัตน์ เสือวงษ์

นายพงศกร มงคลฉัตร์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/8

นางสาวแก้วใจ แซ่กอ

นางพจนีย์ มณีตัน
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/9

นายเทอดเกียรติ ประสานสืบ

นางสาวเรณู บุตรตุ้ม