ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/1

นายคณิต ศรีผาติ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/2

นายชาญณัฏฐ์ ไชโย
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/3

นางสาวพรพิมล อินแมน

นางอรวรรณ ทรัพย์ไนย
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/4

นายโสภณ ทรงไตรย์

นายณัฐพงษ์ ก้อนทอง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/5

นางสาวชนิดาภา ตรีเหรา

นายศุภพร ตรีไพชยนต์ศักดิ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/6

นางสาวภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัย

นางสาวลัดดาวัลย์ อารัมพร
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/7

นางสาวกัลย์ธีรา ปุ่นอุดม
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/8

นายเฉลิมเกียรติ แช่มประเสริฐ

นางสาวปรียานุช การสมธร
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/9

นางสุวิมล สุขสวัสดิ์

นางสาววรินภัคค์ พัชรธันย์อมร