ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/1

ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต ทับพันธ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/2

นายศุภพร ตรีไพชยนต์ศักดิ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/3

นายศักดิ์สุวรรณ อนุเคราะห์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/4

นางนุสรา หมุดเพ็ชร์

นางสาวณัฐญาดา เอกกุล
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/5

นายชาญวิทย์ นราภิรมย์ขวัญ

นางสาวชนิกรรณดา กิจนพศรี
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/6

นางเยาวเรศ เสมอหัตถ์

นายนำชัย ราตรีโชติ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/7

นางสาวอริศรา จตุราศรีบริสุทธิ์

นางสาวสุธาสินี ทรัพย์พืช
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/8

นางสาวทิพยรัตน์ กิจเฉลา

นางสาวอธิวดี วรรณารักษ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/9

นางรสา ทรัพย์เจริญไวทย์

นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้ว