ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/1

นางสาววีณาภรณ์ เคารพาพงษ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/2

นางพัชชา แก้วทอง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/3

นางศศิมา กุลสุวรรณ์

นายสิรพิชญ์ สุขสาลี
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/4

นางสาวนภสินธุ์ กลิ่นบำรุง

นางสาวภคพร วังกานนท์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/5

นางสาวนุชนารถ ฤกษ์ธิศรี

นางสาวพัทธนันท์ แมลงภู่
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/6

นางสาวสำราญ ชะบา

นายณรงค์ แสงอาวุธ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/7

นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญยิ่ง

นางสาวชญานิน บรรเทิง

นายเมธาพัฒน์ กิตติ์ธนาเสถียร
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/8

นางสาววรรณภา เย็นมนัส

นายวิฑูรย์ ธนะจันทร์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/9

นางสาวชญาน์นัทช์ เป็งตะพันธ์