วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

 

วิสัยทัศน์

“องค์กรคุณภาพ ก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัล เลิศล้ำวิชาการ

สืบสานด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เคียงคู่ชุมชน สร้างคนดีสู่สังคม”

 

 

เอกลักษณ์

“การศึกษาดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม”

 

 

อัตลักษณ์

“ลูกเสนา  เก่ง ดี มีสุข”