กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์


นางพัชชา แก้วทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นายหัสดินทร์ เวชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวภณิดา ทรัพย์บวร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววีณาภรณ์ เคารพาพงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวทิพยรัตน์ กิจเฉลา
ครู

นางสาวจุฑารัตน์ ขาวสุก
ครู

นางสาวชนิดาภา ตรีเหรา
ครู

นางสาวสุดารัตน์ ประสารทรัพย์
ครู

นายศุภพร ตรีไพชยนต์ศักดิ์
ครู

นางสาวศรสวรรค์ บุญเพ็ญ
ครู

นายวิวิธชัย วัฒนวิเชียร
ครู

นางปิยะดา สุภารส
ครู

นางสาวนุชนารถ ฤกษ์ธิศรี
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุรักษ์ รุ่งเรือง
ครู

นางสาวนภสินธุ์ กลิ่นบำรุง
พนักงานราชการ