คณะกรรมการสถานศึกษา

นายพิษณุ  คงรุ่งเรือง    ประธานกรรมการ
นายอำนวย  เอกฐิน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดิเรก  สายศิริวิทย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปรีชา  วงษ์พจนี     ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางนงเยาว์  จุลโมกข์     ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัยวัฒน์  สุวิบาย    ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธเนศ  สนธิ        ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางบังอร  ชื่นอารมย์  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ
นางสาวทิพยรัตน์  กิจเฉลา   ผู้แทนครู กรรมการ
นายพงศกร   มงคลหมู่    ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
นายประดิษฐ์  สังขจาย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
นางทิพวรรณ  วงษ์พจนี ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นางปริศนา  สุขสุสาสน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ