สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

รูปเสมา คบเพลิง

ตัวเสมา มีสีเขียวเหลือง   ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนมีข้อความคติธรรมประจำโรงเรียน

"ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริº"  แปลว่า  "ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม"