ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียน

                   ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางปริศนา  สุขสุสาสน์ 

 

                                   ทำเนียบผู้บริหาร

 

 ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

ในการดำรงตำแหน่ง

1

นายชลอ  จูฑะฤทธิ์

ครูใหญ่

19  สิงหาคม  2478 – 12  พฤษภาคม  2487

2

นายเกริก  อิงควนิช

ครูใหญ่

13 พฤษภาคม  2487  -  2  กรกฎาคม  2499

3

นายนิยม  ศรีโสภา

ครูใหญ่

1  มิถุนายน  2500 -  30  พฤษภาคม  2504

4

นางสมจิตต์  ตาววัฒนา

ผู้อำนวยการ

15  สิงหาคม  2504  -  7  เมษายน   2525

5

นายสังเวียน  ฉ่ำเฉลิม

ผู้อำนวยการ

25  พฤษภาคม  2525  -  13  กุมภาพันธ์  2529

6

นายจักรกฤษณ์  ธีระอรรถ

ผู้อำนวยการ

10  มีนาคม  2529  -  8  ธันวาคม  2530

7

นายสุวัฒน์  ปานมุข

ผู้อำนวยการ

9  ธันวาคม  2530  -  29  ตุลาคม  2535

8

นายพิสิษฐ์  รื่นกวี

ผู้อำนวยการ

30  ตุลาคม  2535  -  12  มีนาคม  2539

9

นายฉลอง  การรื่นศรี

ผู้อำนวยการ

13  มีนาคม  2539  -  21  ธันวาคม  2541

10

นายทองหล่อ  รื่นพล

ผู้อำนวยการ

22  ธันวาคม  2541 -  30  กันยายน  2542

11

นางรัชนี  ศุภพงษ์

ผู้อำนวยการ

9  ธันวาคม  2542  -  9  พฤศจิกายน  2543

12

นายสารัทธ  สุนทรนันท

ผู้อำนวยการ

9  พฤศจิกายน  2543  -  9  พฤศจิกายน  2544

13

นายอำนวย  เอกฐิน

ผู้อำนวยการ

9  พฤศจิกายน  2544  -  26  ธันวาคม  2545

14

ว่าที่ร้อยตรีจาตุรงค์  เสนแดง

ผู้อำนวยการ

27  ธันวาคม  2545  -  30  กันยายน  2551

15

นายพิษณุ  คงรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการ

1  ตุลาคม  2551  -  29 ตุลาคม 2555

16

นายชาญศักดิ์  สามสี

ผู้อำนวยการ

30  ตุลาคม  2555 – 30 กันยายน 2556

17

นายดิเรก  สายศิริวิทย์

ผู้อำนวยการ

12  ธันวาคม  2556 – 30 กันยายน 2558

18

นางบังอร  กุศลสร้าง

ผู้อำนวยการ

14  ธันวาคม  2558 – 30 กันยายน 2559

19

นางปริศนา  สุขสุสาสน์ 

ผู้อำนวยการ

10 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน