พันธกิจ

      1.  พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

      2.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ค่านิยมที่ดีงาม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย

      4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล

      5.  ส่งเสริมเครือข่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษา

      6.  พัฒนาศักยภาพครูเป็นผู้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

      7.  พัฒนาครูเป็นผู้นำทางการศึกษาด้วย กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้