กลุ่มสาระฯ ไทย


นางสาวเกสวดี วรรณธนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสาวฐิติมา พรหมทอง
ครู

นางสาวพัทธนันท์ แมลงภู่
ครู

นางสาวจิราพร สุขโชค
ครู

นางสาวอริศรา จตุราศรีบริสุทธิ์
ครู

นายวรกานต์ ไวศรีแสง
ครู

นางสาวสำราญ ชะบา
ครู

นางราตรี ติเพียร
ครู

นางสาวปวันรัตน์ เสือวงษ์
ครู

นางสาวปรียานุช การสมธร
ครู

นางรจนา เจริญมงคลศิริ
ครู