กลุ่มสาระฯ การงาน


นางสาวปนัดดา โพธิ์เงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นายณัฐพงษ์ ก้อนทอง
ครู

นายณรงค์ แสงอาวุธ
ครู

นางสาวเยาวลักษณ์ ปานเพชร
ครู

นางสาวอธิวดี วรรณารักษ์
ครู

นางศันสนีย์ บุญนิยม
ครู

นางสาวชญานิน บรรเทิง
ครู