กลุ่มสาระฯ สุข พละ


นายเทอดเกียรติ ประสานสืบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสายชล สวนหลวง
ครูชำนาญการ

นางสาวจันทรา เสวิสิทธิ์
ครู

นางสาวเรณู บุตรตุ้ม
ครู

นายจักรกฤษณ์ สาริกา
ครู

นายพงศกร มงคลฉัตร์
ครู

นายวิฑูรย์ ธนะจันทร์
ครู