สีโรงเรียน

 

“สีเขียว”  หมายถึง การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

“สีเหลือง”   หมายถึง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม