กลุ่มสาระฯ วิทย์เทคโน


นางสุวิมล สุขสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชลพรรษ จันทร์กลิ่นหอม
ครูชำนาญการ

นางสาวปวีณา ลือพืช
ครูชำนาญการ

นางเยาวเรศ เสมอหัตถ์
ครู

นางสาววรรณนภา จำเนียรพืช
ครู

นางสาวกัลย์วิสาข์ ธาราวร
ครู

นางสาวนัฎฐิกา สุโน
ครู

นายคณิต ศรีผาติ
ครู

ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต ทับพันธ์
ครู

นางสาววริษฐา ศิริสุวรรณ
ครู

นางสาวยุพิน ลาภหลาย
ครู

นายโสภณ ทรงไตรย์
ครู

นายวุฒิชัย ใหญ่ยอด
ครู

นางสาวพรพิมล อินแมน
ครู

นางสาวภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัย
ครู

นางสาวภคพร วังกานนท์
ครู

นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญ
ครู

นางจารีรัตน์ จันทร์กลิ่นหอม
ครู

นางสาววรรณภา เย็นมนัส
ครู

นางนุสรา หมุดเพ็ชร์
ครู

นายอนุชา เฟื่องศรี
ครู

นางสาววัลลี สายด้วง
ครู

นางสาวนงนุช กำแพงจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐญาดา เอกกุล
พนักงานราชการ