กลุ่มสาระฯ สังคม


นายชาญณัฏฐ์ ไชโย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอทิตา บุญขยาย
ครู

นางอรวรรณ ทรัพย์ไนย
ครู

นางรสา ทรัพย์เจริญไวทย์
ครู

นางสาวแก้วใจ แซ่กอ
ครู

นายชัชพล ศิริกุล
ครู

นางสาวชญาน์นัทช์ เป็งตะพันธ์
ครู

นายนำชัย ราตรีโชติ
ครู

นายเฉลิมเกียรติ แช่มประเสริฐ
ครู

นางศศิมา กุลสุวรรณ์
ครู

นายวิฑูรย์ เจริญศิริ
ครู

นางสาวขวัญฤทัย ฮ่องลึก
ครู

นางสาวชนิกรรณดา กิจนพศรี
พนักงานราชการ