แผนผังโรงเรียน

1 : ธนาคารโรงเรียน

2 : ป้อมยาม

3 : อาคารเรียน 4  ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงบประมาณ, ห้องกียรติภูมิ , ห้องผู้อำนวยการ ห้องวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ , ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์

4 : อาคารเรียน 3 ประกอบด้วย  ห้องสมุด , ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ , กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ , กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา

5 : อาคารเรียน 2  ประกอบด้วย  , กลุ่มบริหารวิชาการ , ห้องพยาบาล , ห้องแนะแนว , ห้องโสตทัศนศึกษา , ห้อง Resources Center ,กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ , ศูนย์ HCEC , กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

6 : อาคารเรียน  1 ประกอบด้วย  กลุ่มบริหารทั่วไป , กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย , กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , ห้องสภานักเรียน , ห้อง To Be Number One

7  :  ลานเอนกประสงค์ (โดมใหญ่)

8  : สนามหญ้า

9 : สนามบาส (โดมเล็ก)

10 : โรงปฎิบัติงานนักการภารโรง

11 :  อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ประกอบด้วย ห้องโภชนาการ , ห้องเกษตร , ห้องคหกรรม

12 : โรงอาหาร

13  :โรงฝึกงานอุตสาหกรรม

14 :  สหกรณ์ร้านค้า และโครงการสวัสดิการน้ำดื่ม

15 : อาคารภูมิประสิทธิ์

16 :  อาคารดนตรีสากล

17 :  ห้องรับประทานอาหารครู

18 : ห้องน้ำหญิง

19 : ที่จอดรถ

20 :  สนามเปตอง

21 :  แปลงเกษตรพืชผักสวนครัว

22 :  ศูนย์ดิจิตอลชุมชน              

23  :  ห้องน้ำนักเรียนชาย

24  :  เรือนเพาะชำ