ฝ่ายบริหาร


นางปริศนา สุขสุสาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์ สวนหลวง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวพิชชากานต์ ถินต่าย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิวาพร ไชยสิทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชู
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ