กลยุทธ์หลักของโรงเรียน

      1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

      2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

      3. การพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นผู้นำทางการศึกษา

      4. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย

      5. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล