กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ


นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลัดดาวัลย์ อารัมพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพัณณา เมืองอยู่
ครู

นางพจนีย์ มณีตัน
ครู

นางสาววรินภัคค์ พัชรธันย์อมร
ครู

นางรัชยาภรณ์ ฤกษ์สง่า
ครู

นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้ว
ครู

นางสาวนันท์นภัส ร่วมสมัคร
ครู

นางสาวเพชรลดา ฉัตรเฉลิมกิจ
ครู

นางสาวกัลย์ธีรา ปุ่นอุดม
ครู

นางสาวปนิศา รุ่งเรือง
ครู

นายชาญวิทย์ นราภิรมย์ขวัญ
ครู

นางสาวศศิประภา จตุุรภัทร์
ครู

นายขวัญชัย ทรัพย์พานิช
ครู

นางสาวพรหมฐนพร สาครสุขกิจ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิตตมาส ทรัพย์มา
ครูอัตราจ้าง