เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

2. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ค่านิยมที่ดีงามและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนพึงพอใจการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมภิบาล

4. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย

5. เครือข่ายชุมชน ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6. ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

7. ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำทางการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้