กลุ่มสาระฯ ศิลปะ


นายศักดิ์สุวรรณ อนุเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นางสาวปรียาพร ธารีแดน
ครู

ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต สุภาพ
ครู

นายสิรพิชญ์ สุขสาลี
ครู

นางสาวสุธาสินี ทรัพย์พืช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิภาวรรณ ปรีเปรม
พนักงานราชการ